Марки
 
Количка
0 продукта
 
Най-продавани
 

• Лични данни

АНДИ ООД

Информация за собственика на лични данни

 

Уважаеми клиенти,

На 25 май вл
иза в сила новият Общ регламент на ЕС за защита на личните данни: Регламент 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation. Той ще засегне всяка институция, организация и бизнес у нас, които съхраняват лични данни на своите крайни потребители физически лица. 

Като фирма, отговорна за своите клиенти,
АНДИ ООД разработи и въведе правила за работа, в съответствие с новите регулаторни изисквания. Те гарантират пълна защита на личните данни на клиентите ни. 

Към настоящето съобщение ще откриете документ с детайлна информация за това по какъв начин и за какъв период се съхраняват личните данни, как се обработват и предоставят на трети страни - държавни институции, правата на клиентите, както и контактна информация на лицето, отговорно за защита на данните в АНДИ ООД (Data Protection Officer - DPO). 
Новите правила влизат в сила от 25 май 2018
г

При въпроси, свързани с прилагането на Регламента от страна на
АНДИ ООД, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@andi-98.com

   

1.       Личните данни, които сте предоставили доброволно на АНДИ ООД, ще се съхраняват и обработват единствено и само за целите на събирането им.

Данните, които получаваме доброволно от Вас се съхраняват, за да можем:

∙ Да Ви информираме за новости, касаещи нашите продукти, промоции и друга любопитна информация в случай, че сте се абонирали. Съхраняваме личните Ви данни до момента, в който получим отказ от Ваша страна. Тогава ги изтриваме от нашата система.

∙ Да обработваме Вашите запитвания и да Ви предоставим поисканата от Ваша страна информация, стока или услуга.

2.    В тази връзка, АНДИ ООД се задължава:

Да създава, поддържа и архивира цялата информация, свързана със събраната информация, необходима за извършване на предлаганите от фирмата услуги и пълния документооборот между АНДИ ООД и клиента на хартиен носител или в електронен вид;

∙ Да поддържа архив във формат, позволяващ възпроизвеждане и възстановяване;

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, освен ако не е предвидено друго от закона.

3.    Вашите лични данни могат да се предоставят при:

∙ Проверки на Комисията за защита на лични данни;∙ Проверки на външни и вътрешни одитори за доказване съответствие към стандарти, закони, наредби, правилници и други регулаторни изисквания, изрично необходими за реализирането на бизнес процесите на АНДИ ООД;

∙ Предоставяне на държавни институции, когато това е законосъобразно и изрично се изисква.

4.       Вие имате правото да изисквате от АНДИ ООД да коригира или ограничи обработването на Вашите лични данни или да направите възражение срещу обработването на тези данни.

5.       Вие имате правото да изисквате от АНДИ ООД да изтрие без ненужно забавяне Вашите лични данни и това ще се извърши от АНДИ ООД, ако са приложими условията на чл.17 от Регламент 2016/679 на ЕП.

6.       Вие имате правото да получите Вашите лични данни по съответния ред и при поискване, както е посочено в т.9 по-долу.

7.       Вие имате правото на преносимост за Вашите лични данни, ако това е приложимо, съгласно Чл.20 на Регламент 2016/679 на ЕП.

8.       Вие имате правото да бъдете уведомени за инициираните от АНДИ ООД корекции, изтриване или ограничаване в обработката на Вашите лични данни, инициирани от АНДИ ООД, ако изрично поискате това.

9.       Вие имате правото да подавате жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, по отношение на Вашите лични данни, които сте предоставили на АНДИ ООД.

10.   Вие може да предявите Вашите искания към АНДИ ООД в писмен вид – на хартиен носител или чрез електронна поща, като използвате следните точки за контакт:

    Пощенски адрес: Враца 3000, жк „Дъбника“, паркинг КАТ, автоцентър ∙АНДИ∙;

Електронна поща: office@andi-98.com

При подаване на писмено искане, следва по несъмнен начин да удостоверите самоличността си.

11.   Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Политика на АНДИ ООД за защита на личните данни, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, можете да се свържете с нас на електронната поща office@andi-98.com.