Марки
 
Количка
0 продукта
 
Най-продавани
 

• Употреба на масла в ЕС

Закупуване и употреба на смазочни вещества в Европейския съюз

ВЪВЕДЕНИЕ

С подписването на Римския договор свободната конкуренция в търговията на европейския пазар беше регламентирана чрез европейски и национални закони. Националните изпълнителни власти, националните съдебни институции и Европейската комисия заедно носят отговорност за прилагането на посочените разпоредби. Наскоро в сила влязоха регламенти, които биха могли да окажат влияние върху Вашата фирма. Затова UEIL - независимо сдружение на европейски фирми от бранша на смазочни материали - реши да публикува този бюлетин в отговор на въпросите, които вероятно имате с оглед на аспекти от правните рамкови условия относно закупуването и употребата на смазочни и други работни материали.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1) Може ли производителят на автомобили да наложи за неговите автомобили да се използват неговите собствени смазочни материали и други течности или смазочните материали на определен производител на такива материали?

Не, освен ако производителят на автомобили не плаща за продуктите (напр. безплатен клиентски сервиз или акции за изтегляне от пазара)

2) Може ли производителят на автомобили да препоръча за неговите автомобили да се използват неговите собствени смазочни материали и други течности или смазочните материали на определен производител на такива материали?

Да, обикновените препоръки са допустими, но не могат да бъдат задължителни. Производителят на автомобили може да наложи само минимално качество и ниво на работа (API, ACEA, стандарт на производителя).

3) Вярно ли е, че гаранцията отпада, ако не се спазват препоръките на производителя на автомобили?

Не, производителят на автомобили не може да оттегли гаранцията си, ако използваните смазочни и други работни материали съответстват на неговите изисквания относно качество и технически параметри. Европейската комисия няма да се поколебае да започне наказателна процедура, ако производител на автомобили заплашва да не признае гаранцията си въз основа на употребата на продукт със съответното качество.

4) Как мога да получа данни за техническите изисквания към смазочните и други работни материали?

Производителите на автомобили трябва да предоставят всички технически данни, включително технически спецификации за смазочни и други работни материали и то на вссички лица, които поддържат или използват посочените продукти, за да осигурят правилното ползване.

5) Мога ли аз, като клиент, да избера смазочни материали по свой избора, ако те отговарят на спецификациите на производителя на автомобили?

Да, Вие имате свобода да изберете желаната марка, ако тя съответства на техническите изисквания на производителя на автомобили.

6) Имам сключен договор с производител на автомобили. Как стоят нещата със залегнала в договора забрана за конкуренция относно смазочни и други работни материали?

Трябва да сте наясно, че забрана за конкуренция, която е договорена между Вас и производител на автомобили относно смазочни продукти и други работни материали, попада в обхвата на европейския регламент за недопускане на стгласувани практики (член 101 ДФЕС), и то поради значимия пазарен дял на производителите на автомобили на вторичния пазар (повече от 30%). При определени обстоятелства в приложното поле на посочения регламент могат да попаднат и задължения за минимални закупени количества, които се определят на база Вашите общи годишни потребности.

7) Как стои въпросът с пакетни оферти за поддръжка с фиксирана цена, които включват смазочни материали, чието ползване ми беше поискано?


Първо, производителят на автомобили не може да диктува Вашата продажна цена. Съгласно европейското конкурентно право той би подлежал на строги санкции. Второ, пакетни оферти за поддръжка, които включват специфични смазочни материали и Ви ограничават да купувате конкурентни продукти, биха били тълкувани като забрана за конкуренция (вж. §6).

8) В регламента смазочните материали като резервни части ли са класифицирани?

Да, в европейския регламент смазочните материали се разглеждат като резервни части. Следователно персоналът по обслужване на автомобили трябва да разполага с цялата техническа информация.

9) Как стоят нещата със системи за бонуси и промоционални цени, включващи смазочни и други работни материали, които се прилагат от производители на автомобили?

Такива системи могат да се разглеждат като косвени задължения по отношение на забраната за конкуренция (вж. §6). При определении обстоятелства те могат да бъдат анализирани като злоупотреба с господстващо положение на вторичния пазар (член 102 ДФЕС).


10) Какво мога да направя, ако производител на автомобили оспорва употребата на специфичен смазочен материал, който по мое мнение е с подходящо качество?

Ако производител на автомобили иска да оспори употребата от Ваша страна на специфичен смазочен материал, негова е отговорността да докаже, че посоченото смазочно средство не отговаря на техническите изисквания на производителя на автомобили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посоченото дотук представлява обобщение на някои принципи на европейските правни рамкови условия относно закупуването и използването на смазочни и други работни материали, изготвено от UEIL (Independet Union of the European Lubricants Industry).

Производители на автомобили, вносители или търговци могат да бъдат наказани строго, ако не спазват посочените разпоредби.

Обичайно всички искове по отношение на регамента се разглеждат на първа инстанция от национална юрисдикция. За последващо развитие или тълкуване на тези правни рамкови условия или ако имате други въпроси, се свържете с Вашия компетентен търговски представител.